Veeremi ümberpaigutamise arenduskontseptsioon

Riigil on lähiaastatel kavas taastada Riisipere-Haapsalu-Rohuküla vaheline raudteeliiklus. Riisipere-Haapsalu raudteelõigu projekteerimine algab 2021. aastal. Raudtee on võimalik välja ehitada ja kasutusele võtta juba aastaks 2024-2025. Sellest tingituna on vaja leida lahendus SALM Haapsalu Raudteemuuseumi olemasoleva veeremi (29 tk, ca 414 jm) ümberpaigutamiseks uue raudteejaama aladelt enne ehitustööde algust. Uues olukorras tuleb leida atraktiivsed võimalused muuseumi veeremi eksponeerimiseks koos toimiva raudteejaamaga. Väärtuslikke museaale tuleb senisest paremini ilmastiku eest kaitsta – vajalik on leida lahendused osa muuseumiveeremi paigutamiseks siseruumidesse või varikatuse alla. Vedurite ja vagunite renoveerimiseks on mõistlik luua tingimused muusemi territooriumil. Muuseumi oma veeremi remondihall võimaldab säästa kulusid veeremi transportimiselt kaugel asuvatesse remondidepoodesse. Samuti on võimalik muuseumi remondihallis huvilistele eksponeerida veeremi renoveerimise ja remontimise tööprotsesse.

Käesolev töö on valminud Muinsuskaitseameti toel „Muuseumide kiirendi“ taotlusvoorust rahastatava projekti raames. Projektile toetuse andmise eesmärgiks on pakkuda muuseumidele võimalust teha kiireid arenguhüppeid avalikkusele suunatud tegevustes ja teenustes, mis oleksid pärast käivitamist majanduslikult isetasuvad.

Projekt on valminud Muinsuskaitseameti toel „Muuseumide kiirendi“ taotlusvoorust. Toetuse andmise eesmärk on pakkuda muuseumidele võimalust teha kiireid arenguhüppeid avalikkusele suunatud tegevustes ja teenustes, mis oleksid pärast käivitamist majanduslikult isetasuvad.

Peamine külastusala ja uus remondihall

 • Ligipääs uue raudteejaama esimeselt teelt
 • Ala on võimalik kasutusele võtta aiaga piiratud külastus- keskusena
 • Alale jääb ajalooline kaubaait koos laadimisestakaadi ja selle ees asuva muuseumi kasutusse jääva jaamateega
 • Platsile on võimalik rajada pöördsild, mida kasutades saab veeremit liigutada kas kergkonstruktsiooniga varikatusega kiirekujulistele eksponeerimislõikudele või uude veeremi remondihalli
 • Rajatava remondihalliga samasse hoonesse on võimalik rajada külastuskeskus
 • Alale on arendusteks vajalik uus detailplaneering, hoonestus on otstarbekas lahendada arhitektuurikonkursiga
 • Alale koos remondihalli sees asuvate teedega on tihedalt paigutades võimalik mahutada ca 450-500 jm veeremit

Veetorni- ja pöördsilla ala

 • Ligipääs jaama neljandalt teelt rajatava raudteeharu või tee kaudu
 • Ala on võimalik kasutusele võtta aiaga piiratud külastuskeskusena
 • Olemasolevat ajaloolist pöördsilda saab kasutada veeremi liigutamiseks kiirekujulistele eksponeerimislõikudele
 • Alale on võimalik mahutada ca 250 jm veeremit (kuni kümme 25 m pikkust kiirt)

Jaama neljas tee

 • Ligipääs uue raudteejaama kolmandalt teelt
 • Jaama neljas tee on võimalik välja ehitada uue toimiva raudteejaama teena
 • Teed on võimalik kasutada aiaga piiramata avatud alana kus on võimalik eksponeerida möödasõitjate või -jalutajate tähelepanu köitvat veeremit (Kiltsi tee ja uue raudteejaama vahele jäävas osas)
 • Tee osa, mis ei ole möödaliikujatele nähtav, on võimalik kasutada restaureerimist vajava veeremi hoiualana
 • Kokku on võimalik teele paigutada ca 275 jm veeremit (arvestades hõredama paigutusega avatud eksponeerimisalal)

Jaama neljanda tee ja Rohuküla tee vaheline ala

 • Ligipääs jaama neljandalt teelt või sellelt rajatava raudteeharu kaudu
 • Ala on võimalik kasutusele võtta aiaga piiratud külastuskeskusena
 • Eksponeerida saab kas veeremit, erinevaid raudteerajatisi või nende osasid
 • Ala on võimalik kasutada kogu olemasoleva raudteeveeremi hoiustamiseks jaama ja muuseumi uute alade ehitustööde ajal (ajutistel 25 m pikkustel alustel mahutab ca 450 jm veeremit)
 • Arvestama peab maa eraomandis olemisest tulenevate võimalike kitsenduste või piirangutega

Ajaloolise jaama merepoolne kõrik

 • Ligipääs Kiltsi teelt
 • Ala on võimalik kasutada aiaga piiramata avatud alana kus on võimalik eksponeerida möödasõitjate või -jalutajate tähelepanu köitvat veeremit
 • Alale on võimalik paigutada kuni kolm 25 m pikkust eksponeeri- misalust