Muuseumivaldkonna ettepanek kriisist väljumiseks

Muuseumivaldkonna ettepanek kriisist väljumiseks

04.03.2021

 

Käesoleva pöördumise aluseks on 2. märtsil 2021 toimunud Muuseuminõukogu erakorraline ja
laiendatud koosolek, milles osalesid muuseumijuhid üle Eesti. Koosolekul otsustati koostada
pöördumine Kultuuriministeeriumile muuseumivaldkonna COVID-19 kriisist välja toomiseks.

 

Muuseumide sulgemisega 3. märtsil k.a. asume taas aastataguses olukorras. Erinevalt
varasemast on viirusesse haigestumise ulatus suurem kui kunagi varem. Muuseumid mõistavad
tehtud piirangute vajalikkust, samas jäävad arusaamatuks viirusepuhangu peatamiseks tehtud
läbimõtlemata otsused. Seetõttu jääb kriisist väljatulek vaevalisemaks ja ajaliselt
prognoosimatuks. Leiame, et kriisist ülesaamine nõuab erakordseid meetmeid.

 

Muuseumid on kogu kriisi jooksul teinud kõik endast oleneva, et luua turvaline ja madala
nakkusriskiga külastuskeskkond. Muuseumikülastusega seotud nakkuskoldeid ei ole Euroopas
tuvastatud. Muuseumide toimimist on pandeemia ajal peetud oluliseks pidepunktiks
ühiskonnaliikmete vaimse ja sotsiaalse tervise hoidmisel.

 

Kriisist väljumine nõuab riigilt ulatuslike toetusmeetmete käivitamist. See hõlmab ka kogu
muuseumivaldkonda. Aastatagusest viirusepuhangust on muuseumidel kriisi ületamise
kogemus.

 

Teeme ettepaneku:
1. Algatada kriisist väljumiseks valdkonna kestlikkust tagavate meetmete väljatöötamine.
2. Kohaldada toetusmeetmed kõikidele muuseumidele sõltumata nende omandivormist (nt
Töötukassa palgatoetus).
3. Avada muuseumid kui kõrge turvalisusega paigad piirangute leevendamise esimeses
laines. Rõhutame muuseumide rolli haridusasutustena ning võimet olla koolidele
tugevaks partneriks ja abiks.
4. Vaktsineerida muuseumipedagoogid ja külastajate teenindusega seotud
muuseumitöötajad sarnaselt teiste haridusasutuste töötajatega.

 

Kriisiabimeede tagas 2020. aastal muuseumide töövõime ja säilitas töökohad. Väärib esile
tõstmist, et muuseumid reageerisid kiiresti ka varasematel sulgemise perioodidel, panustasid
haridustegevustesse ja hoidsid publikuga ühendust erinevate digilahenduste kaudu.
Avamisjärgne 2020. aasta suvehooaeg näitas muuseumide laialdast mõju siseturismile ja
teistele majandusaladele, nagu majutus, toitlustus, loomemajandus jm.

 

Ühiskonna sulgemine tõstab taas ootusi muuseumidele ja me oleme selleks valmis. Vajame ka
nüüd toetusmeedet, et oleks tagatud muuseumide igapäevatöö, mis hõlmab nii sisuloomet kui
ka muuseumikogude ja taristu haldamist. Muuseumides pakutavaid haridusprogramme ja
huvitegevusi tuleb käsitleda võrdselt haridusvaldkonna programmidega ja toetada muuseumide
korraldatud huviharidust (sh e-õppega seotud programmide välja töötamist).

 

Muuseuminõukogu teeb ettepaneku koos Kultuuriministeeriumiga kiiresti välja töötada
valdkonna kestlikkust tagavad meetmed.

 

Koostöö soovidega,
koosolekul osalenud muuseumide nimel

 

Agnes Aljas – ICOM Eesti Rahvuskomitee, Muuseuminõukogu, Eesti Rahva Muuseum
Alar Karis – Muuseuminõukogu, Eesti Rahva Muuseum
Anton Pärn Muuseuminõukogu –  Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Inge Laurik-Teder – Eesti Muuseumiühing, Muuseuminõukogu, Eesti Ajaloomuuseum
Kadri Valner – Eesti Maanteemuuseum
Maarja Vaino – Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, Tallinna Kirjanduskeskus
Sirje Helme – Muuseuminõukogu, Eesti Kunstimuuseum